Menu

stasibanner

ΦΛΥΑ ΑΕ: Προβλήματα δυσλειτουργίας και διαχειριστική ανεπάρκεια Κύριο

Φλυα Αναπτυξιακή logo

Η ΦΛΥΑ ΑΕ είναι η δημοτική επιχείρηση του Δήμου Χαλανδρίου. Με τη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου που της έχει παραχωρηθεί.  Κατά το  παρελθόν είχαμε αναφερθεί αρκετές φορές στον τρόπο που οι προηγούμενες διοικήσεις αντιμετώπισαν αυτή τη δημοτική επιχείρηση. Τόσο για τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας όσο και για τον τρόπο διαχείρισής της που οδήγησε σταδιακά στην απομείωση του αρχικού της κεφαλαίου σχεδόν κατά 50%. Να σημειωθεί ότι η ΦΛΥΑ ενοικιάζει ακίνητα του Δήμου (πχ κυλικεία σε κοινόχρηστους χώρους, δημοτικό χώρο στάθμευσης κλπ) καθώς και τους χώρους άσκησης υπαίθριας διαφήμισης. Το να καταστεί προβληματική μία τέτοια επιχείρηση μάλλον χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια.

 

Η νέα διοίκηση του Δήμου κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Όσον αφορά ον τρόπο λειτουργίας της ΦΛΥΑ θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα όλοι οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να παρακολουθούν, εφόσον το επιθυμούν, τις συνεδριάσεις του διοικητικού της συμβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια στην από εδώ και πέρα διαχείριση.

Παράλληλα προχώρησε σε διαχειριστικό έλεγχο του έτους 2014 με το διορισμό ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ποικίλες παραβάσεις τόσο στον τομέα των δαπανών όσο και σε γενικότερα διαχειριστικά θέματα. Απολύτως ενδεικτικά:

Στο πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών που ανήλθε σε 71 σελίδες περιλαμβάνεται η διαπίστωση ποικίλων δαπανών που το ύψος τους δεν συνάδει με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας αλλά και το φυσικό αντικείμενο ενασχόλησής της. Για παράδειγμα διαπιστώθηκαν δαπάνες για διόδια 1.203,50 €  και βενζίνες 8.122,48 € (Σελίδα 57του πορίσματος), για Είδη ζαχαροπλαστικής - αρτοποιίας, καφέδες, εστιατόριο 4.234,65 €, για  Ψιλικά (τύπος κλπ) 3.693,45 €  (Σελίδα 65) ενώ τιμολόγια συνολικού ύψους  

Διαπιστώθηκε πλήθος αγορών άνω των 100 ευρώ, που με βάση το νόμο που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών θα έπρεπε να έχει εκδοθεί τιμολόγιο και όχι απόδειξη λιανικής.

Δαπάνες που αφορούσαν τα δύο ιδιόκτητα αυτοκίνητα της εταιρείας και δεν συνοδεύονταν με τα απαραίτητα στοιχεία (πχ αναγραφή αριθμού κυκλοφορίας στα αντίστοιχα τιμολόγια) ή δαπάνες που ήταν απόλυτα αδικαιολόγητες (πχ τοποθέτηση ηχοσυστημάτων).

Παράλληλα, όσον αφορά τον τομέα της διαχείρισης και ειδικότερα του ελέγχου των συμβάσεών της με διάφορες διαφημιστικές εταιρείες διαπιστώθηκε ότι επί σειρά ετών υπάρχουν μη τιμολογημένα ή/και ανείσπρακτα χρηματικά ποσά. Η νέα διοίκηση της ΦΛΥΑ άσκησε αγωγές σε αναζήτηση αυτών των ποσών και συγκεκριμένα: 41.924,88€ με αγωγή που κατατέθηκε στις 25.9.2015, 94.911,73€ με αγωγή που κατατέθηκε στις 10.7.2015, ενεργοποίησε με τις κατά το νόμο ενέργειες τις διαδικασίες εκτέλεσης διαταγής πληρωμής υπέρ της ΦΛΥΑ ύψους 31.023,28€ ενώ ενεργοποίησε επιδίδοντας στη σωστή διεύθυνση αγωγή ύψους 130.793,28€ στην προσπάθειά της να αποκαταστήσει την οικονομική ζημιά που μέχρις στιγμής έχει υποστεί η ΦΛΥΑ.

Όσον αφορά μερικά από τα κτήρια στα ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί για διαχείριση στη ΦΛΥΑ, διαπιστώθηκε ότι ήταν αυθαίρετα, ενώ ειδικά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το κυλικείο δεν διέθετε άδεια λειτουργίας γεγονός που οδήγησε στη σφράγισή του. Η νέα διοίκηση της ΦΛΥΑ όπως ήταν φυσικό προχώρησε στην πολεοδομική νομιμοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων αλλά και σε εκείνες τις ενέργειες ώστε τα κτήρια να είναι ασφαλή ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από το κοινό.

Όλα τα προαναφερόμενα  οδήγησαν τον μέτοχο της εταιρείας που είναι ο Δήμος Χαλανδρίου και μέσω αυτού οι δημότες της πόλης, να μην απαλλάξει το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο από τις ευθύνες του και παράλληλα να αποφασιστεί η επέκταση του διαχειριστικού ελέγχου σε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«…η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπ ́όψη και τα δεδομένα της από 11/6/2015 Έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2014 των Ορκωτών  Λογιστών καθώς και την από 23/06/2015 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα παρακάτω

Α. Δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε δαπάνη που δεν αφορά τη λειτουργία της Εταιρείας και ειδικότερα δεν αναγνωρίζει δαπάνες για γεύματα, προσφορά καφέδων και γλυκών, ταξί, διόδια κλπ οι οποίες δεν αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας και δεν έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας….

Β. Δεν αναγνωρίζει τις περιπτώσεις δαπανών αυτοκινήτων όπου δεν προκύπτει από τα παραστατικά η πινακίδα των αυτοκινήτων για τα οποία έγινε η δαπάνη και ο σκοπός της δαπάνης…

Γ. Δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες άνω των 100 ευρώ οι οποίες δεν καλύπτονται με τιμολόγια των προμηθευτών αλλά με αποδείξεις λιανικής πώλησης (αριθμ. 13 της σύνοψης ευρημάτων όπως παραπάνω).

Δ. Σχετικά με το «Ταμείο Έκτακτης Διαχείρισης» (ο οποίος ετηρείτο εκ παραλλήλου με τον κύριο λογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων «Ταμείο επιχείρησης έδρας») εξουσιοδοτείται το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τις προσήκουσες ενέργειες προκειμένου να διευκρινισθεί η σκοπιμότητα τήρησης του ταμειακού αυτού λογαριασμού.(αρ. 5 της σύνοψης ευρημάτων).

Ε. Δεν αναγνωρίζει τις δαπάνες για επισκευή και συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεις κτιρίων συνολικού ποσού 2.163,47 ευρώ,…. λαμβανομένης υπ ́όψη και της από 27.5.2015 έκθεσης αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (σελ. 54 της Έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου 2014).

ΣΤ. Να αναζητηθούν όσα εκ των παγίων, τα οποία αναφέρονται στους λογαριασμούς πού αφορούν είδη γραφείου, γραφικής ύλης, ηλεκτρονικά είδη κλπ (σελ. 60 , 61 της Έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου) χρήσης 2014, δεν βρίσκονται στα γραφεία της Εταιρείας προκειμένου να αποδοθούν στην Εταιρεία.

Ζ. Να αποδοθούν στην Εταιρεία τα χρήματα και η τυχόν ζημία πού προέκυψε. Να διερευνηθούν με τον προσήκοντα τρόπο όλες οι αστικές και ποινικές ευθύνες οι οποίες τυχόν απορρέουν από τα παραπάνω.

Η. Επιφυλάσσεται για την απαλλαγή των μελών του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το διάστημα 1.1. 2014-3.12.2014, εν όψει της διερεύνησης των παραπάνω θεμάτων.»

Η Δημοτική Παράταξη «Αντίσταση με τους Πολίτες του Χαλανδρίου», η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΦΛΥΑ ΑΕ είναι αποφασισμένοι να διαχειριστούν την εταιρεία με τρόπο που αρμόζει στο Δημόσιο Χαρακτήρα της και να αναζητήσουν και να αποδώσουν και το τελευταίο ευρώ από τη λειτουργία της στους πολίτες του Χαλανδρίου. 

επιστροφή στην κορυφή