Menu

stasibanner

Προς μία οικολογική και ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων Κύριο

Διαχείριση Απορριμάτων 1 χρόνος Αποτίμηση 1

Η κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας και ασφαλώς και στον Δήμο Χαλανδρίου είναι εξαιρετικά προβληματική. Χαρακτηρίζεται από απουσία ουσιαστικών πολιτικών πρόληψης, μείωσης των απορριμμάτων, διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Η συλλογή και αποκομιδή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων γίνεται σε σύμμεικτη μορφή και η διάθεση με ταφή αποτελεί την κύρια διαχειριστική μέθοδο σε ποσοστό που ανέρχεται στο 86%.  Το υπάρχον σύστημα ανακύκλωσης με τους μπλε κάδους οδηγεί σε περιορισμένη και αναποτελεσματική ανακύκλωση (σε ποσοστό που ξεπερνά το 40% τα συλλεγόμενα στους μπλε κάδους οδηγούνται τελικά σε ταφή), ενώ τα αστικά απορρίμματα επιμολύνονται ανεξέλεγκτα από επικίνδυνα και βιομηχανικά απόβλητα.

Οι δήμοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων, των σύμμεικτων στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομένου του μπλε κάδου σε κάποιο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών). 

Η πολιτική της παρούσας Διοίκησης του Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως άλλωστε είχε και προεκλογικά εξαγγελθεί, στηρίζεται στην λογική της Αποκεντρωμένης Διαχείρισης και είναι σε πλήρη αρμονία με τη σχετική πολιτική τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο χώρας.  Η αποκεντρωμένη διαχείριση  στηρίζεται στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας οικονομικής και φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας.

Ο Δήμος Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενος στη σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας, ήταν από τους πρώτους που εκπόνησαν και ενέκριναν (ήδη από τον Ιούνιο) λεπτομερές και αναλυτικό τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων (ΤΣΔ) για την περίοδο 2015-2010. Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου είναι η ικανοποίηση των στόχων σε επίπεδο Περιφέρειας (ΠΕΣΔΑ) και χώρας (ΕΣΔΑ), η μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες, η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων και η αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η αποκεντρωμένης διαχείριση προβλέπει δραστηριότητες σε τρία επίπεδα (Δήμου, Ομάδας Δήμων και Περιφέρειας).

Η διαχείριση που προβλέπει το ΤΣΔ σε επίπεδο δήμου περιλαμβάνει:

δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση και κομοστοποίηση

δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και αποβλήτων κήπου

 • δίκτυο πράσινων κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση αυτού του ρεύματος κατά 50% μέχρι το 2020
 • δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά ρεύματα (κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι και μπλε για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί).
 • δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων
 • χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου και κλαδεμάτων
 • μονάδα υποδοχής και διαλογής των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών
 • δίκτυο «πράσινων σημείων» (4 πράσινα σημεία) για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα,
 • προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων, παλαιών αντικειμένων κλπ.
 • κομποστοποίηση κλαδεμάτων με προκομποστοποιημένα  σε μηχανικούς κομποστοποιητές βιοαπόβλητα
 • σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθμευσης και σταθμό μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων.
 • Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συνδυαστούν με άλλες σε επίπεδο (α) ομάδας δήμων, όπως μονάδα διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση αερόβια, αναερόβια ή συνδυασμένη, εγκατάσταση επεξεργασίας αδρανών και υλικών κατεδάφισης και αποκεντρωμένη μονάδα μηχανικής διαλογής (με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση υλικών) και (β) σε επίπεδο Περιφέρειας ή συστάδας όμορων Δήμων ,όπωςΧΥΤΥ (χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων).

 

Στον Πίνακα παρουσιάζονται οι ποσοτικοί στόχοι του ΤΣΔ σε ετήσια βάση για την περίοδο 2015-2020.

Διαχείριση Απορριμάτων 1 χρόνος Αποτίμηση 2

Το σημερινό κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων στον Δήμο μας ανέρχεται σε 170 Ευρώ/τόνο.  Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση το ν. 4042/2012 προβλέπεται πρόσθετο ειδικό τέλος ταφής  που θα ξεκινά από 35 €/τόνο (το 2016) και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι τη μέγιστη τιμή των 65 €/τόνο. Σύμφωνα με το ΤΣΔ, το διαχειριστικό κόστος το 2020 θα ανέρχεται σε 4.781.000 Ευρώ ή περίπου 130 Ευρώ/τόνο δηλαδή αναμένεται μείωση κατά 23,5 % σε σχέση με το σημερινό.

Το σχέδιο του Δήμου φαντάζει αρκετά φιλόδοξο.  Η υλοποίησή του εξαρτάται από κρίσιμους παράγοντες όπως (α) η εξασφάλιση κατάλληλων αδειοδοτημένων χώρων για τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες, (β) δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει την απευθείας πώληση των ανακυκλούμενων υλικών από τον Δήμο, (γ) την δυνατότητα πρόσληψης  προσωπικού (δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός μια και η διαχείριση χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη, και (δ) την οικονομική ενίσχυση από την Περιφέρεια και το κράτος μέσω ΕΣΠΑ.  Το πρόγραμμα θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση ανάλογα με τους στόχους που θα έχουν επιτευχθεί. 

Οι πρώτες ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί είναι η αγορά κίτρινων κάδων για την διακριτή ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού, η προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών καθώς και κάδων ανακύκλωσης για τα σχολεία.

Παράλληλα ο Δήμος, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, έχει συμμετάσχειστην υποβολή Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 με τίτλο  «Προς μία προσέγγιση κύκλου ζωής μέσω της ολοκλήρωσης προχωρημένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων». Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων οικολογικών λύσεων για την βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.  Η πρόταση εμπλέκει 17 εταίρους από  6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γερμανία και Δανία).  Προβλέπονται 4 πιλοτικές εφαρμογές στην Ευρώπη με χαρακτήρα επίδειξης στις πόλεις  Zamudio (Ισπανία), Χαλάνδρι (Ελλάδα), Seveso (Ιταλία) andCascais (Πορτογαλία). 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 

 • Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω καμπάνιας αποφυγής δημιουργίας και συνοδευτικών ενεργειών που αποβλέπουν στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων.
 • Η προώθηση αλλαγών συμπεριφοράς στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μέσω καμπάνιας ενημέρωσης και μέσω νέων εκπαιδευτικών εργαλείων με στόχο τη διαλογή στην πηγή και την αποδοτικότερη συλλογή και επεξεργασία απορριμμάτων.
 • Η βελτίωση ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
 • Η μείωση μέχρι και εξάλειψη των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή. 
 • Ο προσδιορισμός προϊόντων που χαρακτηρίζονται από μικρή δυνατότητα ανακύκλωσης, όπως π.χ. πάνες και η ανάδειξη μεθόδων αξιοποίησης τους
 • Η αποτίμηση της δυνατότητας της αγοράς να αποδεχτεί τις νέες προτεινόμενες οικολογικές λύσεις.

Το πρόγραμμα πέρασε επιτυχώς από την πρώτη φάση αξιολόγησης (πέρασαν 19 από 96 προτάσεις που υποβλήθηκαν) ενώ τελικά θα χρηματοδοτηθούν 4-5.

 

Γεράσιμος Λυμπεράτος, Καθηγητής ΕΜΠ και εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου για θέματα Ανακύκλωσης

 

Αναδημοσίευση εικόνας: http://inagreece.gr/

επιστροφή στην κορυφή